Vekaletname

Avukatın müvekkili adına işlem yapabilmesi için mutlaka bir vekâletname ile vekil olarak atanması gerekmektedir.

Avukata verilecek vekaletname Noterlerde (Yurtdışında Konsolosluklarda) düzenlenir.

Büromuz adına düzenlenen vekâletnameler için gerekli belgeler şunlardır;

Vekiller/Avukatlar

Avukat Eser AKKAYA

Antalya Barosu, Sicil No: 2854

TC No/Kalekapı Vergi Dairesi 14009771694

Avukat Mehmet AKAY

Antalya Barosu, Sicil No: 7656

TC No/Kalekapı Vergi Dairesi 16291481428

Avukat Hüseyin ATASOY

Antalya Barosu, Sicil No: 6870

TC No/Kalekapı Vergi Dairesi 15820736350
Adres ve İletişim Bilgilerimiz:

Zerdalilik Mah. Cebesoy Cd. No:99 Derya Apt. K:3 D:3 Muratpaşa / Antalya

0 242 237 75 62

0 242 237 72 93

[email protected]

Vekalet Türü: Genel Dava Vekaleti (Boşanma davası haricindeki tüm davalar için)

Yetkiler

Ahzu kabz, sulh ve ibra, hâkimin reddi, davanın tamamının ıslahı, yemin teklifi, yemini kabul, iade veya reddi, haczin fekki, iflas talebi, tahkim ve hakem sözleşmesi imzalama, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifi ve bunlara muvafakat, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına müracaat, davadan ve kanun yollarından, temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, yargılamanın iadesi talebinde bulunma, hakimlerin fiilleri nedeniyle Devlet aleyhine tazminat davası açma, icra satışlarına girme, pey sürme, teminat yatırma, ihale edilen malları teslim alma, bankalara çek ibraz etmeye, çek bedellerini tahsile, çekleri cirolamaya, karşılığı bulunmayan çekler için karşılıksız işlemi yapmaya, banka sorumluluk bedelini tahsile birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil...

Vekalet Türü :Boşanma Davası Vekalet

Yetkiler

Eşim ................................’in bana karşı açtığı ve/veya açacağı boşanma davası ile benim ona karşı açtığım ve/veya açacağım boşanma davası veya diğer bilumum davalardan dolayı, ahzu kabz,sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil...

Gerekenler

Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlilik cüzdanı yada pasaport gibi geçerli bir resmi kimlik ibraz etmek zorundadırlar.

Boşanma vekâletnamesi için en az iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Şirketler ve diğer tüzel kişiler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı zorunludur.

Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler. Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise düzenlenen ülke noterleri marifetiyle düzenlenecek vekaletnamenin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir